2021 – Året der gik

Formandens nytårs brøl er i år delt op i to dele. Del 1 omhandler 2021-året der gik og del 2 vil omhandle hvad vi forventer af- og hvad vi planlægger af aktiviteter og nye tiltag i 2022.

Da vi startede klubben var det “key” for os at gøre hvad vi siger og sige hvad vi gør, holde hvad vi lover og turde sige det, som ingen andre gør, det kommer til at være gennemgående for både del 1 og del 2 af formandens nytårs tale. 

2021 – Året der gik

Da 2021 startede, havde vi 35 betalende ungdoms medlemmer af RB Køge, ved årsafslutningen har vi rundet mere end 230 betalende ungdoms medlemmer af klubber, i alderen 4-16 år.

Året startede ud med strenge covid-19 restriktioner, der betød at vi som klub var nødt til at tænke anderledes i forhold til at kunne facilitere fodbold træning, i perioder for max 4 spillere pr. træningsgruppe og i andre perioder max 9 spillere pr. træningsgruppe.

Henover årets første måneder afviklede vi træning, hvor andre klubber aflyste deres aktiviteter. Vi afviklede camps i vinterferien, i påsken og i pinse dagene, samtidig med at vi byggede videre på klubbens supplerende træningskoncept, hvor vi udbød supplerende træning om morgenen og efter skole, i tidsrummene 6.20-7.10 og 15.30-16.30. Som ny klub i enhver kommune er det svært at forvente at få de gode træningstider, men vi fik det til at fungere.

Da påsken nærmede sig, blev vi fra kommunal side informeret om at man ønskede at flytte os fra Ravnsborg Stadion, til Køge Nord Sport Center, ved Rishøj Hallen, ca 800 meter nord fra hvor vi holder til for nuværende, ved Rishøj Stadion. Vi blev bedt om selv at høre Køge Nord Sports Center om muligheden herfor i forhold til opbevaring af materialer og omklædning til og for vores medlemmer. En proces var startet, fra kommunal side og processen endte ud med at Køge Kommune informerede os om at vi kunne / skulle have hjemme på Rishøj Stadion, sammen med Køge Nord FC.

Vi var i første omgang ikke indtænkt i baneplanen for Rishøj Stadion, som laves af Køge Nord FC, men det viste sig at der 5 dage om ugen var plads til os på kunstbanen i tidsrummet 16.00-18.00, da banen ikke blev benyttet i dette tidsrum, hvilket for os var super, da dette var vores ønske tidspunkt at facilitere træning i, for vores medlemmer.

Foråret blev til de tidligere sommer måneder og vi åbnede op for afviklingen af Trials, for vores kommende TopTalent hold, og vi arbejdede samtidig videre med udviklingen af vores daglige supplerende træningstilbud. Vores tilbud blev taget godt imod og vi voksede os støt større, som tiden gik, hvilket også betød at behovet for adgang til faciliteter, omklædningsrum og opbevaring af materialer også udviklede sig. 

Vi blev da vi startede klubben taget rigtig godt imod på Rishøj Stadion, af Køge Nord FC, men som tiden er gået, på trods af vores klubber har to forskellige målgrupper og måder at gøre tingene på, er udfordringerne vokset og i takt med vi vokser os støt større, fylder vi mere og mere, hvilket har vist sig at være til gene for visse mennesker i området.

Henover sommeren afviklede vi 2 fodbold camps, et 2v2 stævne og vi startede U8-U9 og U10 TopTalent holdene op, samtidig med at vi fortsatte med at udbyde ekstra kvalitetstræning til de spillere der ønskede et supplerende træningstilbud, om morgenen og efter skole. Vi modtog støtte fra kommunen og en lokal partner og vi fik opstillet en container lige op af kunstbanen ved Rishøj Stadion, som er blevet vores klubs daglige base.

Som efteråret er gået, er stadig flere spillere kommet til, i forhold til vores ekstra træningstilbud og til vores TopTalent hold og vi slutter som skrevet ovenfor året af med at have rundet mere end 230 medlemmer, der har betalt for medlemsaktiviteter i RBK regi i 2021, det i øvrigt spillere der alle er i alderen 4 til 16 år.

Efteråret kan vi opdele i to, hvad vi har gjort på banen og hvad vi har måttet kæmpe med udenfor banen. 

På banen har vi oplevet stor fremgang af medlemmer og vi har lært på godt og ondt hvad spillere og forældre forventer af os i vores nye TopTalent koncept, som er et koncept, som har rykket hvad hvordan man også kan facilitere træning og kampe for børne fodbold spillere.

Vores oplevelse er at vi og vores måde at gøre tingene på har betydet at klubberne i området omkring os, som regionalt og faktisk nationalt har måttet spørge sig selv om man kan gøre tingene anderledes og bedre i fremtiden, på hver sin måde, med samme overordnet mål, nemlig at sikre bedre forhold og vilkår for de børn der elsker at træne og spille fodbold.

DBU har vist interesse for os, grundet andre klubbers henvendelse til dem omkring os og vores tilbud og det virker til, at vi på trods af at vi har kommunikeret meget. Ikke er lykkedes godt nok med at kommunikere det faktum, at vi har et tilbud til alle, alle de børn der ønsker et supplerende kvalitets træningstilbud. Det være sig i form af kompetence træning, morgen træning, vores camp tilbud og / eller vores TopTalent hold. I samme forbindelse er det dog vigtigt at sige at vi aldrig har ønsket at gøre som alle andre gør og har gjort, vi ønsker at drive vores fodboldklub og vores tilbud anderledes og det gentager vi gerne, så det står helt klart. 

Herudover er det også vigtigt at huske på at man som jeg kommer ind på nedenfor er afhængig af andre klubber i kommunens velvilje, for at have plads til at kunne træne / spille kampe, hvorfor mængden af tilbud, skal tilpasses de faciliteter man har til rådighed.

DBU har i 2021 lanceret en ny børnestrategi, som vi føler os ret overbeviste om at vi både har været med til at skubbe til i processen og som vi er sikre på at vi fremtiden, kommer til at agere konstruktivt kritisk til og omkring, som enhver god fodbold diskussion, skal og bør være. 

Vi har startet et Futsal tilbud op, som er blevet taget godt imod, primært af spillere, som ikke til dagligt spiller fodbold i Køge kommune, men primært kommer til fra andre kommuner. Den stadig stigende smitte, gjorde at vi tidligt lukkede Futsal ned og sendte spillerne på juleferie, inden vi fik faciliteret at de meldte sig ind i RB Køge. Hvorfor vi forventer en medlems fremgang på mellem 10-20 % yderligere i starten af 2022, alene grundet Futsal tilbuddene. Futsal trænerne kommer med erfaring fra højeste nationale futsal niveau og vi har store forventninger til udviklingen af futsal, ikke bare i vores regi, men på landsplan i de kommende år.

Udenfor banen har bestyrelsen haft ualmindelig meget at se til, i forhold til blot at sikre at vores spillere, trænere og ledere har adgang til at kunne træne og have adgang til at kunne klæde om og opholde sig indenfor. I Køge kommune er de lokaler foreningerne benytter kommunale og man burde kunne forestille sig at alle foreninger ville have adgang til lokaler i det omfang at de ikke benyttes af andre. Men her er vi blevet en del erfaringer rigere henover 2021, vi er faktisk blevet informeret om at man fra KNFC’s side ikke ønsker at vi benytter klubhuset, boldrummet og kun benytter omklædningsrum i det omfang at vi har behovet herfor. KNFC har af to omgange, første gang i sommers, lavet en bane plan for efteråret, hvor vi ikke blev spurgt / inkluderet og hvor output var at vores træningstider blev ændret, da man selv mente at skulle bruge de baner/tider vi havde. I første omgang havde det den effekt at kommunen meget hurtigt fik ryddet græs området foran klubhuset og fik lavet to stk 5 mandsbaner og 3 3 mandsbaner vi kunne benytte, men KNFCs egenrådige ageren blev der fra kommunal side, ikke gjort noget ved.

Henover efteråret påbegyndte en kommunal og en klub dialog, som mundede ud i at man på en formandslounge i mellem klubberne i kommunen, skulle vedtage en politik for hvordan baner og tider, primært om vinteren tildeles. Det endte dog ud i at KNFC igen vedtog en baneplan for Rishøj Stadion, uden foregående dialog med os, eller nogen af de andre klubber, der indtil da har haft hjemme på Rishøj Stadion om vinteren. Fra vores side, gik vi ud fra at kommunen havde tænkt sig at agere, men vi har desværre igen måttet sande at Køge kommune, som pryder sig med at ville være en sports/idræts kommune, har lagt magten ud til de frivillige i klubberne rundt om i kommunen og at disse frivillige gør hvad mange ville gøre, de tilgodeser sig selv og egen klub, før alle andre.

Hvis læseren sidder tilbage med en følelse af at formanden i RBK brokker sig en del, så er det forståligt, men vi kan  “desværre” skriftligt dokumentere alle ovenstående påstande, som de i øvrigt også er blevet det i flere tilfælde overfor den indtil nu siddende formand for kultur og idrætsudvalget i kommunen, medlemmer af samme udvalg og adskellige personer i forvaltningen.

Udenfor banen, sluttede vi desværre også året af med igen at se hvordan kommunen og forvaltningen prioriterer vores tilbud, i forhold til Køge Nord FC. Som optakt til nytårs campen, havde vi for mere end 8 måneder siden forelagt en kalender for kommunen og for KNFC i forhold til vores planlagte camp aktiviteter på Rishøj Stadion, i øvrigt uden indvendinger fra kommunal side og eller KNFC. Men da vi lang tid i forvejen forespørger kommunen i forhold til bookning af klubhuset på Rishøj Stadion, til brugen for vores fodbold camp, er svaret at KNFC har planlagt anden aktivitet i klubhuset og at vi ikke kan få adgang hertil. Som tiden går, vender KNFC dog tilbage og informerer os om at vi kan få adgang til et motionslokale, med plads til ca 20-30 siddende spillere. Vi spørger ind til hvorfor vi ikke kan benytte klublokalet, hvilket vi ingen svar får på. Få dage før nytårs campen, bliver vi kontaktet af en repræsentant fra en virksomhed der sælger fyrværkeri, da de igen i 2021 har lavet en aftale med KNFC omkring brugen af de kommunale klubhus faciliteter til at sælge fyrværkeri. Vedkommende er blevet bedt om, af en KNFC repræsentant at tage kontakt til os, i forhold til at koordinere brugen af klubhuset, noget den pågældende person har svært ved at forstå, da vedkommende mener at have en klar aftale med KNFC, som ifølge vedkommende er clearet med kommunen. I forhold til ovenstående, kan jeg og vi igen gentage os selv, processen er skriftligt dokumenteret og forslagt kommunen, som indtil nu har set med det blinde øje til.

Køge kommunes nye kultur- og idrætsudvalg har en kæmpe opgave foran sig, med at sikre at alle foreninger i kommunen bliver behandlet på samme ordentlige måde. Herudover vil det være vores klare opfordring at man kigger på den magt man har tildelt de nuværende større foreninger i kommunen, da man fra kommunal side ikke selv mener at have ressourcer til at fordele lokaler og baner. Den og de nuværende forretningsgange på området sikrer ikke alle lige muligheder, men lægger op til at nogen foreninger faktisk i dagligdagen bestemmer over andre foreningers muligheder for at kunne facilitere aktivitetstilbud til børn og unge, det ikke blot ineffektivt, men decideret forskelsbehandling. 

Nogle foreninger i kommunen har grundet deres historiske placering, mulighed for at tjene penge til dagen og vejen igennem eksempelvis fyrværkeri salg og / eller opsætning af reklameskilte med belysning ud mod trafikerede veje. Andre foreninger kan ikke tilbydes adgang til omklædningsrum og klublokaler, da den nuværende forretningsgang er at eksisterende foreninger på matriklerne, skal give lov og adgang hertil, som skrevet ovenfor, det er decideret forskelsbehandling og ganske enkelt ikke i orden, om man er en fodbold klub, en basket klub, eller en hvilken som helst forening i Køge kommune.

På banen, blev 2021 afsluttet med en kæmpe succes, i form af afviklingen af en fodbold camp, der havde deltagelse af hele 64 spillere. 64 deltagere er rekord for vores camps og noget som vi glæder os helt vildt over og er rigtig stolte over. For det fortæller os, at det arbejde vi gør for at skabe kvalitets tilbud for børn, på banen, det bakkes der op om, af spillere der kommer fra hele sjælland og ikke kun fra Køge og omegn. Og det gør det værd at at slås for bedre børnefodbold, ikke kun i Køge kommune, men i hele Danmark.

Ovenstående skitsering af forskellige oplevelser har fyldt urimeligt meget og 2021 har på mange måder været et vildt år, på og udenfor banen. Bestyrelsen og jeg tænker ofte over, hvor klubben kunne havde været, hvis vi ikke skulle bruge så meget tid og kræfter på blot at kunne eksistere, hvis vi oplevede lige muligheder for alle og blot kunne koncentrere os om at sikre de bedste muligheder, for at kunne facilitere kvalitets fodbold træning.

Afslutningsvis vil jeg gerne sende en hilsen til vores trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, venner af huset, partnere og sponsorer, I har, på hver jeres måde været med til at sikre at vi har kunne facilitere mange kvalitetstilbud, mange tak for jeres gode arbejde og jeres støtte.

Tak for op og nedturene, jeg glæder mig til imorgen at kunne dele del 2, hvor jeg vil komme ind på hvad Køge, Køge omegn og hele fodbold Danmark kan forvente sig af RB Køge i 2022.

Godt nytår

Kenneth Santa

RBK – Formand

 

Skriv et svar